Regulamin

Regulamin świadczenia usług

przez: Łukasz Mackiewicz eKorekta24

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1 [Treść Regulaminu]

Regulamin świadczenia usług przez Łukasza Mackiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Łukasz Mackiewicz eKorekta24”, zwany dalej: „Regulaminem”, zawiera m.in.:

 1. oznaczenie Usługodawcy,
 2. rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę,
 3. warunki świadczenia usług,
 4. warunki zawierania i realizacji umów o świadczenie usług,
 5. tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2 [Oznaczenie Usługodawcy]

Przez Usługodawcę rozumie się:

Łukasza Mackiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Łukasz Mackiewicz eKorekta24”,

ul. Władysława IV 4/22,
82-300 Elbląg,
wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP: 5782960997,
REGON: 280483636.

 

Rozdział II. Rodzaje i zakres usług

§ 3 [Rodzaje i zakres usług]

 1. Usługodawca świadczy usługi „Redakcji tekstu” i „Korekty tekstów”.
 2. Osoba korzystająca z Usług jest dalej zwana „Usługobiorcą” lub „Klientem”.
 3. Osoba zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jest dalej zwana „Konsumentem”.
 4. Usługi realizowane są z wykorzystaniem oprogramowania Word 2016. W związku z tym Usługodawca zaleca, by Klient zapoznawał się z wynikami świadczonych usług z wykorzystaniem oprogramowania Word 2016 lub Word 2013. Usługodawca nie jest w stanie zapewnić kompatybilności wyników świadczonych usług ze starszymi wersjami oprogramowania Word ze względu na kwestie techniczne od niego niezależne.

§ 4 [Redakcja i korekta tekstów]

 1. Usługodawca podejmuje się Usługi redakcji i/lub korekty tekstu przesłanego przez Klienta (dalej w niniejszej Sekcji: „Usługa”).
 2. Przedmiotem Usługi jest poprawienie przez Usługodawcę tekstu według aktualnych zasad poprawnościowych obowiązujących w języku polskim.
 3. Termin wykonania Usługi oraz wynagrodzenie Usługodawcy ustalane są każdorazowo z Klientem, w zależności od objętości tekstu oraz wymaganego nakładu pracy Usługodawcy oraz osób z nim współpracujących.
 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o umowie-zleceniu.
 5. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje z chwilą zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia na rachunku bankowym Usługodawcy lub po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia wykonanego przelewu (np. w formie pliku PDF, skanu lub zdjęcia).
 6. W szczególnych sytuacjach, o ile Usługodawca wyrazi na to zgodę, Klient może dokonać zapłaty części lub całości Wynagrodzenia za Usługę po jej wykonaniu.

§ 5 [Komunikacja]

 1. Komunikacja Usługodawcy z Klientem odbywa się drogą mailową. Obowiązującymi adresami mailowymi są: korekta@ekorekta24.pl oraz l.mackiewicz@ekorekta24.pl.
 2. W szczególnych wypadkach komunikacja Klienta z Usługodawcą może odbywać się także za pomocą innych środków, zwłaszcza telefonicznie.

§ 6 [Przekazywanie tekstu]

 1. Usługodawca przyjmuje teksty wyłącznie w formie elektronicznej, chyba że wyrazi zgodę na inny sposób dostarczenia tekstu.
 2. Przekazanie tekstu następuje przez wypełnienie formularza kontaktowego (dalej: „Formularz”) dostępnego na stronie http://www.ekorekta24.pl lub w tzw. sidebarze w części blogowej strony (http://www.ekorekta24.pl/blog/), w którym Klient wpisuje: imię, adres poczty elektronicznej (dalej: „Adres Klienta”), opcjonalnie przekazuje informacje o tekście oraz opcjonalnie załącza tekst do redakcji i/lub korekty (przekazanie tekstu może odbyć się również na późniejszym etapie korespondencji mailowej).
 3. Przekazanie tekstu może nastąpić również poprzez wysłanie go bezpośrednio na jeden z następujących adresów Usługodawcy (dalej: „Adres Usługodawcy”): korekta@ekorekta24.pl, l.mackiewicz@ekorekta24.pl.
 4. W Formularzu Klient może wpisać dowolne imię, pseudonim lub inne określenie. Wpisanie imienia ma na celu jedynie zachowanie przez Usługodawcę właściwej formy co do płci Klienta podczas dalszej korespondencji.
 5. Po kliknięciu przycisku „Wyślij formularz” tekst zostaje przesłany na Adres Usługodawcy. Potwierdzeniem wysłania tekstu przez Formularz jest komunikat wyświetlany automatycznie w serwisie.

§ 7 [Wycena]

 1. Sporządzenie Wyceny jest bezpłatne.
 2. Wycena dokonywana jest w formie mailowej i zawiera informację o wynagrodzeniu brutto, za którego zapłatę Usługodawca zobowiązuje się zrealizować Usługę.
 3. Wyceny w godz. od 7 do 15 w dni robocze sporządzane są niezwłocznie, nie później niż na drugi dzień roboczy.
 4. Z przyczyn niezależnych od Usługodawcy termin sporządzenia Wyceny może się wydłużyć.
 5. Wycena zostaje przesłana drogą mailową z Adresu Usługodawcy na Adres Klienta.
 6. Jeżeli Klient sam zaproponuje Wycenę, Usługodawca może ją zaakceptować lub odrzucić i zaproponować własną. Decyzja Usługodawcy w tym zakresie zostanie przesłana również drogą mailową z Adresu Usługodawcy na Adres Klienta.
 7. Wycena jest aktualna przez 1 miesiąc od dnia jej dokonania. Po upływie tego czasu Klient, by mógł skorzystać z Usługi, obowiązany jest zażądać nowej Wyceny.

§ 8 [Płatność]

 1. Klient po zapoznaniu się z Wyceną może:
  • zrezygnować z Usługi;
  • skorzystać z Usługi.
 2. Rezygnacja z Usługi nie powoduje po stronie Klienta obowiązku zapłaty wynagrodzenia i nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnych roszczeń z tego tytułu. Rezygnacja może zostać wyrażona bezpośrednio – poprzez słowne jej wyrażenie w korespondencji lub pośrednio – poprzez nieustosunkowanie się do Wyceny.
 3. W razie skorzystania z usługi Klient ma do wyboru następujące sposoby płatności:
  • wpłata na wskazany w Wycenie rachunek bankowy Usługodawcy – w tytule przelewu, w celu odpowiedniego przyporządkowania wpłaty przez Usługodawcę, należy podać Adres Klienta;
  • wpłata na konto PayPal, podane po uprzedniej prośbie Klienta o taką formę zapłaty.
 4. Klienta obciąża całościowy koszt transakcji bankowych związanych z dokonanym przelewem. W przypadku niewpłacenia pełnej ceny za Usługę Usługodawca może dokonać zwrotu wpłaconej należności lub zażądać dopłaty brakującej kwoty.

§ 9 [Faktura VAT]

 1. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą zapłatę wynagrodzenia, obowiązany jest zgłosić takie żądanie w trakcie korespondencji z Usługodawcą.
 2. Faktura VAT wystawiana jest Klientowi bez podpisu Usługodawcy.
 3. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Klienta.
 4. Na żądanie Klienta faktura VAT jest wysyłana także pocztą na adres wskazany przez Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia Usługodawcy żądania.
 5. Wystawienie faktury VAT możliwe jest tylko w ciągu miesiąca od dnia zaksięgowania na koncie Usługodawcy wpłaty za usługę. Po upływie tego okresu wystawienie faktury VAT przez Usługodawcę nie będzie możliwe.

§ 10 [Redaktorzy]

 1. Usługa zostanie zrealizowana albo przez Usługodawcę, albo przez jednego z redaktorów współpracujących z Usługodawcą (dalej: „Redaktor”), albo przez kilku Redaktorów jednocześnie.
 2. Usługodawca bierze pełną odpowiedzialność za sposób i efekty realizacji Usługi przez Redaktorów.

§ 11 [Zasady poprawnościowe]

 1. Usługodawca wykonuje Usługę zgodnie z zasadami poprawnościowymi obowiązującymi w języku polskim (dalej: „Zasady”).
 2. W przypadku gdy tekst zawiera fragmenty napisane w innym języku niż język polski, fragmenty te nie wchodzą w zakres Usługi, chyba że Redaktor ma wiedzę niezbędną do realizacji Usługi również w tym zakresie.
 3. Źródłem Zasad są w szczególności następujące publikacje i uchwały:
  • Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. E. Polańskiego, PWN, Warszawa 2016;
  • Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego, PWN, Warszawa 2012;
  • A. Wolański, Edycja tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008;
  • uchwały ortograficzne Rady Języka Polskiego.
 4. Redaktor może korzystać dodatkowo z innych źródeł poprawnościowych, w szczególności z innych słowników, publikacji językoznawczych oraz porad językowych, jednak pierwszeństwo mają źródła wymienione w ust. 3.
 5. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń Redaktora co do konkretnej Zasady sformułowanej w którymś ze źródeł wymienionych w ust. 3 Redaktor może odstąpić od podporządkowania się danej Zasadzie i posłużyć się inną formą językową. Redaktor nie musi zaznaczać tego typu odstąpienia od Zasady, jednak na pytanie Klienta obowiązany jest wyjaśnić powody podjętej decyzji.
 6. Klient oświadcza, że jest świadomy tego typu rozbieżności w Zasadach i że ten sam tekst może zostać poprawiony na różne sposoby przez różne osoby, co oznacza, że decyzje podejmowane przez Redaktora w zakresie rozbieżnych Zasad są konieczne i z uwagi na dużą ich liczbę muszą być podejmowane samodzielnie przez Redaktora, tj. bez pytania Klienta o zgodę czy opinię językową.
 7. W przypadku gdy poprawka w tekście miałaby być znacząca, Redaktor może w komentarzu na marginesie – zamiast nanoszenia poprawki bezpośrednio w tekście – przedstawić swoją propozycję poprawki. Poprawki z komentarzy Klient może samodzielnie nanieść w tekście lub ustosunkować się do nich i zlecić ich wprowadzenie Redaktorowi w ramach wynagrodzenia podanego w Wycenie.

§ 12 [Zakres Usługi]

 1. Zakres Usługi zostanie określony w korespondencji mailowej prowadzonej przez Usługodawcę i Klienta.
 2. Zakres Usługi może zostać jednoznacznie określony przez użycie pojęć „Redakcja” lub „Korekta”, które ściśle zdefiniowano w Regulaminie, lub przez indywidualne opisanie go przez Klienta.

§ 13 [Redakcja tekstu]

 1. Redakcja tekstu (dalej: „Redakcja”) polega na jednokrotnym, kompleksowym poprawieniu tekstu i stanowi możliwie najszerszy zakres Usługi, który gwarantuje najwyższe prawdopodobieństwo wyeliminowania błędów w tekście.
 2. Redakcja tekstu wykonywana jest w pliku edytowalnym, zwłaszcza w plikach formatu DOC/DOCX, chyba że strony uzgodnią inny sposób wykonania Usługi (np. bezpośrednio w systemie zarządzania treścią, tzw. CMS-ie – w przypadku tekstów publikowanych w internecie).
 3. Redakcja obejmuje przede wszystkim usunięcie wszelkich błędów językowych, zwłaszcza ortograficznych, interpunkcyjnych, fleksyjnych, składniowych i leksykalnych.
 4. Podczas Redakcji Redaktor zobowiązany jest ponadto dbać o logiczność i spójność tekstu oraz jego jednolitą stylistykę.
 5. Błędy logiczne, rzeczowe i merytoryczne usuwane są tylko w zakresie tzw. wiedzy uniwersalnej, tj. takiej, jaką dysponuje przeciętny człowiek, niespecjalizujący się w dziedzinie wiedzy, której dotyczy tekst.

§ 14 [Korekta tekstu]

 1. Korekta tekstu (dalej: „Korekta”) polega na jednokrotnym poprawieniu tekstu, który wcześniej został zredagowany (albo przez Usługobiorcę, albo przez inny podmiot).
 2. Korekta tekstu może być wykonywana w pliku edytowalnym – analogicznie jak Redakcja – lub w pliku PDF.
 3. Korekta obejmuje przede wszystkim usunięcie elementarnych błędów językowych, tj. ortograficznych, interpunkcyjnych fleksyjnych, składniowych i innych błędów gramatycznych, pozostałych po wcześniejszej redakcji tekstu.
 4. W zakres Korekty nie wchodzi dbałość o logiczność i spójność tekstu oraz jednolitą stylistykę, niemniej propozycje stosownych poprawek Redaktor może zaznaczyć w odpowiednich komentarzach.
 5. Do Korekty odnosi się również przepis § 13 ust. 5.

§ 15 [Darmowa próbka]

 1. Przed skorzystaniem z Usługi Klient ma prawo do skorzystania z „Darmowej próbki” (dalej: „Próbka”).
 2. Prawo do Próbki przysługuje Klientom, którzy przesyłają tekst dłuższy niż 100 000 zn. ze spacjami, chyba że Usługodawca w korespondencji z Klientem postanowi inaczej.
 3. Wykonanie Próbki polega na nieodpłatnej realizacji Usługi w zakresie ustalonym w korespondencji mailowej. Próbka obejmuje fragment tekstu nie dłuższy niż 9000 zn. ze spacjami, chyba że Usługodawca postanowi inaczej.
 4. Fragment tekstu, który zostanie objęty Próbką, może zostać określony przez Klienta, w przeciwnym razie Usługodawca sam zdecyduje, jaka część tekstu zostanie objęta Próbką.
 5. W celu ustalenia warunków finansowych Usługi Usługodawca przed wykonaniem Próbki może dokonać Wyceny Usługi i zgłosić Klientowi prośbę o ustosunkowanie się do niej. Akceptacja Wyceny przez Klienta nie jest jednak równoznaczna z decyzją o skorzystaniu z Usługi ani nie rodzi żadnych konsekwencji dla Klienta w razie nieskorzystania z Usługi po otrzymaniu Próbki.
 6. Po otrzymaniu Próbki Klient zobowiązany jest ustosunkować się do niej i skorzystać z Usługi albo z niej zrezygnować.
 7. Usługodawca ma prawo nie wykonać Próbki bez podania przyczyny.

§ 16 [Realizacja Usługi]

 1. Realizacja Usługi polega na poprawieniu tekstu w zakresie ustalonym według przepisów § 14 oraz na odesłaniu na Adres Klienta poprawionego tekstu.
 2. W przypadku tekstu w formacie PDF usługa realizowana jest poprzez nanoszenie na marginesie znaków korektorskich oraz stosownych komentarzy. W razie potrzeby Usługodawca zobowiązany jest wyjaśnić Klientowi znaczenie poszczególnych znaków korektorskich.
 3. Usługodawca nie jest zobowiązany do wprowadzenia zmian według poprawek, o których mowa w ust. 2, w pliku źródłowym, który został wyeksportowany przez Klienta do formatu PDF.
 4. W przypadku tekstu w innym formacie niż PDF usługa realizowana jest za pomocą programu Microsoft Word z włączoną rejestracją zmian.
 5. Usługodawca nie podejmuje się realizowania Usługi w przypadku tekstów innych niż w formie elektronicznej, chyba że w korespondencji mailowej z Klientem wyrazi na to zgodę.

§ 17 [Termin realizacji Usługi]

 1. Usługodawca w mailu z Wyceną podaje Termin realizacji Usługi (dalej: „Termin”).
 2. Podczas korespondencji mailowej Klient może zaproponować własny Termin, a Usługodawca może się na niego zgodzić lub zaproponować własny Termin.
 3. Termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec przedłużeniu w trakcie świadczenia Usługi. W takiej sytuacji Usługodawca przed upływem wyznaczonego uprzednio Terminu poinformuje Klienta o prawdopodobnym Terminie realizacji Usługi oraz poda przyczynę niezachowania Terminu.
 4. Przez szczególne wypadki uważa się następujące sytuacje:
  • Niska jakość tekstu, wymagająca większej liczby poprawek, niż Usługodawca pierwotnie oszacował.
  • Znaczne obciążenie pracy Usługodawcy, w szczególności dotyczy to sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 18 [Wyłączenie prawa odstąpienia]

Jeżeli Klient będący Konsumentem wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14-dniowego terminu od zawarcia umowy, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

§ 19 [Możliwość odmowy realizacji Usługi]

Po otrzymaniu tekstu do Wyceny Usługodawca może odmówić realizacji Usługi bez podania przyczyny.

 

Rozdział III. Ochrona danych osobowych usługobiorców

§ 20 [Ochrona danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia Usług i nie są przekazywane osobom trzecim.
 3. Administrator danych osobowych gwarantuje poufność przekazanych mu danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Usługi.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Klientom przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę.

 

Rozdział IV. Odpowiedzialność usługodawcy

§ 21 [Przepis ogólny]

Usługodawca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.

§ 22 [Wyłączenie odpowiedzialności]

O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Usługodawcy, odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy jest wyłączona. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy relacji z Konsumentami.

 

Rozdział V. Tryb postępowania reklamacyjnego

§ 23 [Tryb postępowania reklamacyjnego]

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy zgłaszać pocztą elektroniczną (korekta@ekorekta24.pl) lub listem poleconym na adres: Łukasz Mackiewicz eKorekta24, ul. Władysława IV 4/22, 82-300 Elbląg.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego;
  • wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja;
  • wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;
  • wskazanie zakresu żądania Usługobiorcy składającego reklamację.
 3. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Usługodawca, w terminie 3 dni od jej doręczenia, może wezwać Usługobiorcę lub Klienta do uzupełnienia danych. W braku wezwania do uzupełnienia stosuje się ust. 4 zdanie pierwsze.
 4. W ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź, w której ustosunkuje się do treści reklamacji i zaproponuje tryb załatwienia reklamacji. Jeśli Usługodawca wezwał Usługobiorcę do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 24 [Właściwy sąd]

Dla wszelkich sporów wynikających ze świadczenia usług, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia tychże usług, w tym Umów, o których mowa w Rozdziale II, również po zakończeniu świadczenia usług, jak i w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże Umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Uregulowana powyżej właściwość sądu nie ma zastosowania do Konsumentów. W przypadku Konsumentów właściwość sądu wyznaczają obowiązujące przepisy prawa.

§ 25 [Obowiązywanie i zmiana Regulaminu]

 1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 27.09.2017 r.
 2. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie przez publikację zmienionego Regulaminu. Archiwalne wersje Regulaminu Usługodawca udostępni pod osobnym adresem. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy.